Thứ 6, 02-11-2018 , 02:11:00 PM

Câu hỏi: chúng tôi có một vấn đề về thuế mong công ty luật giải đáp giúp như sau: Doanh nghiệp tôi là doanh nghiệp FDI 100% vốn đầu tư  của pháp nhân nước ngoài. Hiện nay tại doanh nghiệp chúng tôi  có nhân viên của Công ty là chủ đầu tư cử sang công ty tôi để thực hiện một số công việc tư vấn chuyên môn. Nhân viên đó theo quy định là đối tượng không cư trú. Giữa doanh nghiệp tôi và doanh nghiệp chủ đầu tư có ký kết thỏa thuận là bên chúng tôi sẽ chịu toàn bộ chi phí về ăn, ở, đi lại cho nhân viên đó. Vậy chúng tôi muốn biết là chi phí ăn, ở, đi lại của nhân viên đó có phải kê khai, tính và nộp thuế thu nhập cá nhân không?  và trong trường hợp doanh nghiệp chúng tôi là người nộp thay thuế thu nhập cá nhân của các khoản chi phí cho nhân viên đó thì Số tiền thuế thu nhập cá nhân mà chúng tôi đã nộp có được tính vào chi phí hợp lệ để khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp hay không? Rất mong nhận được câu trả lời từ Quý công ty, chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Nguyễn Thị Thu Thủy (Công ty  Nikkei Việt Nam)

Trả lời:  Về vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Theo chúng tôi vấn đề của doanh nghiệp bạn được điều chỉnh bằng các quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể  Điều 1 quy định về Người nộp thuế:

“…Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.…”

+ Tại Khoản 2 Điều 2 quy định các khoản chịu thuế thu nhập cá nhận:

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a)Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

          đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức”

+ Bên cạnh đó, tại khoản 1 Điều 18 của Thông tư này quy định:

“Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (x) với thuế suất 20%”.

- Ngoài ra tại điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) quy định như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

...2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

...2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.

...2.37. Thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ hoặc hoàn thuế; thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống vượt mức quy định được khấu trừ theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập doanh nghiệp trừ trường hợp doanh nghiệp nộp thay thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài mà theo thỏa thuận tại hợp đồng nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, doanh thu nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân trừ trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động quy định tiền lương, tiền công trả cho người lao động không bao gồm thuế thu nhập cá nhân.”

Căn cứ vào các quy định viện dẫn ở trên, trường hợp doanh nghiệp bạn là công ty nước ngoài cử nhân viên sang làm việc tại Việt Nam (và thuộc đối tượng cá nhân không cư trú theo luật thuế thu nhập cá nhân) và giữa hai bên có thỏa thuận Công ty con tại Việt Nam chi trả các khoản chi phí ăn ở đi lại cho nhân viên nước ngoài tại Việt Nam thì:

  + Về thuế thu nhập cá nhân: Cá nhân không cư trú có phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công tại Việt Nam (bao gồm cả các khoản lợi ích bằng tiền và không bằng tiền có tính chất tiền lương tiền công do Công ty con tại Việt Nam chi trả như: tiền nhà ở, đi lại,...) thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 20%.

+ Về thuế thu nhập doanh nghiệp: Trường hợp giữa Công ty mẹ ở nước ngoài và Công ty con Việt Nam thỏa thuận khoản thuế thu nhập cá nhân của nhân viên được cử sang Việt Nam làm việc sẽ do Công ty Việt Nam chi trả thì khoản chi này được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên.

 

Giới thiệu

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

Được chuyển đổi từ Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Á Đông (thành lập ngày 23 tháng 7 năm 2004), trải qua 10 năm hoạt động, các Luật sư chủ chốt của Công ty Luật Á Đông đã có một bề dày kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực pháp luật đầu tư và pháp luật doanh nghiệp.

Bên cạnh những kinh nghiệm chuyên môn, các luật sư và chuyên viên pháp lý của Công ty Luật Á Đông luôn thấm nhuần cách nghĩ " Luật sư luôn là người bạn đồng hành mang lại sự yên tâm và an toàn cho doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh ". Do vậy, trong quá trình cung cấp dịch vụ của mình, Công ty Luật Á Đông luôn được khách hàng đánh giá là một đơn vị tư vấn có đội ngũ nhân viên tận tâm...

Hotline

Hotline:

024.668.14111 - 0904 -253-822

Thống kê