Thứ 4, 16-01-2019 , 07:39:00 AM

Câu hỏi:  Vừa qua doanh nghiệp chúng tôi có thanh toán tiền phòng nghỉ, tiền thuê chung cư cho các chuyên gia được cử từ Công ty mẹ ở Nhật Bản sang Việt Nam để hướng dẫn đào tạo cho nhân viên Việt Nam theo định kỳ. Vậy tôi muốn hỏi là: Phải kê khai thế nào để các chi phí tiền thuê phòng nghỉ, tiền thuê chung cư nói trên được tính là chi phí hợp lý được tính khi hạch toán nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, và nếu có văn bản hoặc hợp đồng thỏa thuận giữa Công ty mẹ Nhật Bản và Công ty con Việt Nam về việc chúng tôi chi trả các khoản chi phí tiền phòng nghỉ, tiền thuê chung cư cho các chuyên gia sang đào tạo cho lao động Việt Nam thì ngoài thuế Nhà thầu phát sinh, Doanh nghiệp chúng tôi có phải chịu thuế thu nhập cá nhân cho những chi phí này không?

Trả lời: về vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: 
Căn cứ pháp lý: Thông tư số 111/2013/TT- BTC của Bộ tài chính ngày 15/8/2013 hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân:
+) Tại Khoản 2, Điều 2 quy định về các khoản thu nhập chịu thuế:
"2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công
"Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:
a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.
đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trà mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:
đ. 1) Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có).
+) Tại Điều 18 quy định:
"Điều 18. Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công

  1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (x) với thuế suất 20%.
  2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định như đối với thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 8 Thông tư này.
+) Tại Điểm i, Khoản 1, Điều 25 quy định về khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế:
"i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác
Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân. ”
+) Tại Điều 27 quy định về trách nhiệm của tổ chức Việt Nam ký hợp đồng mua dịch vụ của nhà thầu nước ngoài không hoạt động tại Việt Nam:
Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam (sau đây gọi tắt là bên Việt Nam) có ký hợp đồng mua dịch vụ cùa nhà thầu nước ngoài mà nhà thầu đó có ký hợp đồng lao động với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì bên Việt Nam có trách nhiệm thông báo cho nhà thầu nước ngoài về nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân của người lao động nước ngoài và về trách nhiệm cung cấp các thông tin về người lao động nước ngoài, gồm: danh sách, quốc tịch, số hộ chiếu, thời gian làm việc, công việc đảm nhận, thu nhập cho bên Việt Nam để bên Việt Nam cung cấp cho cơ quan thuế chậm nhất trước 07 ngày kể từ ngày cá nhân nước ngoài bắt đầu làm việc tại Việt Nam.
Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên Công ty của bạn (sau dây gọi là Công ty bên Việt Nam) thực hiện chi trà một số khoản chi như tiền phòng nghỉ, tiền thuê chung cư cho chuyên gia nước ngoài từ Công ty bên Nhật Bản sang hướng dẫn, đào tại nhân viên định kỳ nếu các khoản chi này đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính đã được sửa đổi, bồ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp, Công ty bên Việt Nam thuê nhà chung cư của cá nhân cho chuyên gia nước ngoài thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sàn và chứng từ trả tiền thuê tài sản (nếu hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ để xác dịnh chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân).
Khi thanh toán tiền cho Công ty bên Nhật Bản, Công ty bên Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ thuế nhà thầu dể nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Đổi với khoản tiền lương của các chuyên gia nước ngoài do Công ty bên Nhật Bản trực tiếp chi trả, sau đó gửi yêu cầu thanh toán thì Công ty bên Việt Nam có trách nhiệm thông báo với nhà thầu về nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân của người lao động nước ngoài và trách nhiệm cung cấp thông tin về người lao động nước ngoài. Công ty bên Việt Nam có trách nhiệm thông tin cho cơ quan thuế theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính; người lao dộng nước ngoài nhận thu nhập tiền lương, tiền công dối với công việc phát sinh tại Việt Nam do nhà thầu nước ngoài chi trả phải khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế Việt Nam.
Trường hợp theo thỏa thuận ký với nhà thầu nước ngoài, Công ty bên Việt Nam thanh toán tiền phòng nghi, tiền thuê chung cư cho các chuyên gia nước ngoài khi sang Việt Nam làm việc thì Công ty bên Việt Nam phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 20% trên thu nhập chịu thuế (nếu là cá nhân không cư trú) hoặc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mức 10% trên thu nhập dối với các khoản chi từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên (nếu là cá nhân cư trú tại Việt Nam).

Giới thiệu

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

Được chuyển đổi từ Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Á Đông (thành lập ngày 23 tháng 7 năm 2004), trải qua 10 năm hoạt động, các Luật sư chủ chốt của Công ty Luật Á Đông đã có một bề dày kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực pháp luật đầu tư và pháp luật doanh nghiệp.

Bên cạnh những kinh nghiệm chuyên môn, các luật sư và chuyên viên pháp lý của Công ty Luật Á Đông luôn thấm nhuần cách nghĩ " Luật sư luôn là người bạn đồng hành mang lại sự yên tâm và an toàn cho doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh ". Do vậy, trong quá trình cung cấp dịch vụ của mình, Công ty Luật Á Đông luôn được khách hàng đánh giá là một đơn vị tư vấn có đội ngũ nhân viên tận tâm...

Hotline

Hotline:

024.668.14111 -

Thống kê