Thứ sáu,, 19-06-2015 , 02:03:00 AM

Tag: Mẫu hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp; Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn điều lệ; Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn đầu tư

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc
************
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN
(Transferring contract )

-        Căn cứ Luật Doanh nghiệp  được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
-        Căn cứ Luật Đầu tư được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
-        Căn cứ Nghị định 108/2006/NĐ – CP ban hành ngày 29/08/2006 hướng dẫn thi hành Luật đầu tư;
-         
-         Căn cứ Nghị định 43/2010/NĐ – CP ban hành ngày 15/04/2010 về Đăng ký doanh nghiệp;
-        Căn cứ điều lệ CÔNG TY TNHH…….
-        Căn cứ nhu cầu thực tế của các bên,

Hôm nay, ngày      tháng      năm 2013, tại Hà Nội, chúng tôi gồm:
 Bên chuyển nhượng (Transferor): Ông ………..
Sinh ngày: 20/02/1942 ; Dân tộc: Hán ; Quốc tịch: Đài Loan
Địa chỉ thướng tru: No……. st., Qingsh 11 ĩ Dist., Taichung City 436, Taivvan (R.o.c.)
Chỗ ở hiện nay: No……….Wenchang St., Qingshui Dist., Taichung City 436,
(Sau đây gọi tắt là Bên A)
Số vốn điều lệ chuyển nhượng: ……..…………..VND (bằng chữ:……….…………………….đồng Việt Nam)  tương đương với…………………………..…….. USD (………………………… đô la Mỹ).
 
Bên nhận chuyển nhượng (Transferee): CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN …….
Số đăng ký kinh doanh: do Cơ quan đăng ký công ty kinh doanh quốc tế của Brunei Darussalam cấp ngày 30 tháng 10 năm 2007;
Trụ sở:……, Britannia, House, Jalan Cator, Bandar Seri Begawan BS 8811, Negara Brunei Darussalam.
Đại diện bởi:
(Mr) Ông .......
Chức vụ: Giám đốc công ty.
Sau đây gọi là Bên B.
Số vốn nhận chuyển nhượng: 50.000 USD ( Năm mươi ngàn đô la Mỹ).
Hai bên thống nhất thoả thuận ký kết Hợp đồng chuyển nhượng điều lệ trong Công ty TNHH …….. với các điều khoản như sau:
Điều 1.Nội dung hợp đồng
Bên chuyển nhượngthực hiện việc chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ và dự án đầu tư của mình trong CÔNG TY TNHH……. cho Bên nhận chuyển nhượng th eo các quy định cuả Luật doanh nghiệp và Luật Đầu tư của Việt Nam và các văn bản pháp lụât  liên quan.
Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của bên A

2.1       Nghĩa vụ của Bên A

-                    Bên A có nghĩa vụ thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền để  hợp pháp hoá việc chuyển nhượng vốn nói ở điều 1 hợp đồng này;
-                    Bên A có nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu của Bên B về toàn bộ số vốn được chuyển nhượng cũng như các quyền liên quan đến việc thực hiện hoạt động kinh doanh đối với phần vốn được chuyển nhượng;
-                    Trong trường hợp phát sinh bất cứ tranh chấp nào liên quan các phần vốn góp và các quyền đối với phần vốn góp nói ở đoạn 1, 2 của điều 3.1 trong hợp đồng này Bên A có nghĩa vụ phải giải quyết theo quy định của pháp luật để bảo đảm các quyền hợp  pháp của Bên B;
-                    Bên A cam kết các khoản nợ của doanh nghiệp đối với các chủ nợ đã được thanh toán hết vào thời điểm chuyển nhượng vốn;
-                    Bên A cam kết doanh nghiệp không vi phạm bất kỳ quy định nào của pháp luật Việt Nam trong hoạt động kinh doanh tính đến thời điểm chuyển nhượng vốn;
-                    Bên A có nghĩa vụ nộp các khoản thuế thu nhập phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng theo quy đinh của pháp luật Việt Nam;
2.2  Quyền của Bên  A
-                    Bên A có quyền yêu cầu Bên B thanh toán giá trị chuyển nhượng theo điều 5 của hợp đồng đúng thời hạn theo điều 6 của hợp đồng;
-                    Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng và yêu cầu Bên B chi trả các khoản chi phí và thiệt hại mà Bên A đã phải gánh chịu khi Bên B không thực hiện những cam kết theo hợp đồng này.
Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Bên B
3.1  Quyền của  Bên B
-                    Bên B có quyền yêu cầu Bên A cung cấp các thông tin, tài liệu về doanh nghiệp mà Bên A đang là thành viên cũng như các tài liệu liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;
-                    Bên B có quyền yêu cầu Bên A thông báo từng bước công việc được tiến hành trong quá trình thực hiện nghĩa vụ của mình như đã được quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này;
-                    Bên B có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng và yêu cầu  Bên A hoàn trả các khoản chi phí và thiệt hại về tài sản mà Bên B phải gánh chịu do sự vi phạm của Bên A trong việc thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng này.
-                    Bên B có quyền yêu cầu Bên A thực hiện các biện pháp hợp pháp để bảo vệ quyền sở hữu của minh đối với doanh nghiệp được chuyển nhượng vốn điều lệ;
-                    Bên B có quyền sử dụng tư cách pháp nhân, tài sản, lao động và các nguồn lực khác thuộc quyền sở hữu và quyền sử dụng hợp pháp trong doanh nghiệp được chuyển nhượng vốn  để thực hiện các hoạt động kinh doanh một cách có hiệu quả;
-                    Bên B được kế thừa và sở hữu tất cả các tài sản, quyền tài sản, (trong đó có quyền đòi nợ, quyền truy thu), các khoản thu và phải thu và các quyền tài chính khác của CÔNG TY TNHH GOODEAN được hưởng từ các chủ thể khác;
 3.2      Nghĩa vụ của Bên B
-                    Bên B có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn cho bên A theo quy định tại điều 5 của hợp đồng này.
-                    Bên B có nghĩa vụ kế thừa và thực hiện toàn bộ nghĩa vụ của Bên A trong CÔNG TY TNHH …….. sau thời điểm nhận chuyển nhượng;
-                    Bên B có nghĩa vụ bảo đảm tính hợp pháp về tư cách pháp lý của mình để trở thành Chủ Sở hữu của CÔNG TY TNHH …….. sau khi được chuyển nhượng vốn như quy định tại điều 1 hợp đồng này.
-                    Bên B có nghĩa vụ thông báo với Bên A về những thay đổi trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng;
-                    Bên A cam kết tiếp tục thực hiện các nội dung của dự án đầu tư đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư của CÔNG TY TNHH ………và theo quy định của pháp luật Việt Nam về đầu tư;
-                    Bên A cam kết sẽ tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã ký với toàn bộ người lao động trong CÔNG TY ………;
-                    Bên B có nghĩa vụ nộp các khoản thuế, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật Việt Nam để đăng ký chuyển nhượng tài sản và tư cách pháp lý chủ sở hữu của mình.
-                     
Điều 4. Giá trị chuyển nhượng
 
Giá trị vốn chuyển nhượng mà hai bên thực hiện theo hợp đồng được xác định theo vốn điều lệ của NG TY TNHH……..  là……...…………………………….…..VND
(bằng chữ:………..…………………….đồng Việt Nam)  tương đương với…………………………..…….. USD (………………………… đô la Mỹ).
 
Điều 5. Phương thức thanh toán và thời gian thanh toán
 
-                    Bên B thanh toán cho Bên A giá trị chuyển nhượng theo quy định tại điều 4 hợp đồng này bằng tiền mặt ngay sau khi ký kết hợp đồng này.
 Trong trường hợp Bên A không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán của mình theo quy định trong hợp đồng, phần giá trị phải thanh toán sau thời điểm nói ở điều này sẽ được áp dụng theo hình thức phạt vi phạm theo quy định của pháp luật ngân hàng về phạt vi phạm nghĩa vụ thanh toán.
 
Điều 6. Giải quyết tranh chấp
Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến giá trị pháp lý, sự giải thích hoặc thực hiện hợp đồng này, các Bên  trước hết phải  giải quyết tranh chấp đó thông qua đàm phán và thoả thuận trên cơ sở hòa giải và thương lượng, tôn trọng quyền và nghĩa vụ hợp pháp của mỗi Bên. Nếu trong vòng 01 (một ) tháng kể từ ngày bắt đầu thương lượng, hai Bên không đạt được sự thống nhất, một trong hai Bên có thể thông báo bằng Văn bản cho Bên kia biết và làm đơn yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết. Quyết định có hiệu lực  của Toà án là cơ sở pháp lý mà các Bên phải thi hành.
Điều 7. Điều khoản cuối cùng
Hợp đồng này được lập thành ba(03) bản bằng tiếng Việt. Mỗi bản có bốn ( 04) trang, bốn( 04) tờ.  Mỗi Bên giữ một (1) bản, một bản (01) gửi Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam, các bản có giá trị pháp lý như nhau.
Chữ ký của các bên( Signature of Parties)
     Bên chuyển nhượng ( Transferor )                Bên nhận chuyển nhượng ( Transferee)
                       (sign and stamp)                                            ( sign and stamp)

 
 
 

 
 
 
                                                     
 
 
                 
 
                                   
                                               

   
 
                                                                       
                                               

 

Chứng nhận:

 

_____________________

Hãy tăng thu nhập của bạn cùng chúng tôi: Chương trình chiết khấu 20% - 25% trên tổng giá trị mỗi hợp đồng mà bạn giới thiệu cho Công ty Luật Á Đông .....
______________________
"Công ty Luật Á Đông: Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ kế toán, business registration certificate, thủ tục thành lập doanh nghiệp liên doanh, thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh,  thủ tục chuyển nhượng đất đai, sở hữu trí tuệ, M&A, thủ tục giải quyết tranh chấp, hợp đồng, các thủ tục hành chínhconsular legalization in Vietnam,  và các dịch vụ pháp lý khác...hotline: 0904253822 - 04.66814111" 

                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giới thiệu

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

Được chuyển đổi từ Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Á Đông (thành lập ngày 23 tháng 7 năm 2004), trải qua 20 năm hoạt động, các Luật sư chủ chốt của Công ty Luật Á Đông đã có một bề dày kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực pháp luật đầu tư và pháp luật doanh nghiệp.

Bên cạnh những kinh nghiệm chuyên môn, các luật sư và chuyên viên pháp lý của Công ty Luật Á Đông luôn thấm nhuần cách nghĩ " Luật sư luôn là người bạn đồng hành mang lại sự yên tâm và an toàn cho doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh ". Do vậy, trong quá trình cung cấp dịch vụ của mình, Công ty Luật Á Đông luôn được khách hàng đánh giá là một đơn vị tư vấn có đội ngũ nhân viên tận tâm...

Hotline

Hotline:

024.665.69.121 -

Thống kê