Thứ sáu, 03-06-2016 , 07:35:00 AM

(tiếp theo phần 1)
2.Về nội dung:

- Tại Công văn số 5667/CV-TA ngày 31/12/2003, Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An đã có ý kiến chỉ đạo “Về chủ trương, Uỷ ban nhân dân tỉnh đồng ý giao cho Công ty cơ khí Long An làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng công nghiệp tại Cụm công nghiệp Long Định-Long Cang mở rộng…Sau khi đầu tư xây dựng hạ tầng xong, Công ty cơ khí Long An giao lại cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An để Uỷ ban nhân dân tỉnh cho các doanh nghiệp thuê đất”, nhưng tại Hợp đồng hợp tác đầu tư số 59/HTĐT-05 ngày 22/4/2005, Công ty LICO và Công ty Tân Lợi Lợi thỏa thuận: Công ty LICO có trách nhiệm “Bảo đảm và hoàn tất các thủ tục pháp lý để bên B (Công ty Tân Lợi Lợi) có được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 25 ha hoặc đối với diện tích đất tương ứng với tỷ lệ mà bên B (Công ty Tân Lợi Lợi) đã gúp vốn của dự án ngay khi bên A (Công ty LICO) nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…” và tại Hợp đồng hợp tác đầu tư số 015K06HT ngày 07/02/2006, Công ty LICO và Công ty Năm Sao thỏa thuận “Trong trường hợp bên B (Công ty Năm Sao) đề nghị được chia lợi nhuận bằng sản phẩm của dự án thì bên A (Công ty LICO) có trách nhiệm liên hệ với các ngành chức năng của tỉnh Long An để chuyển giao quyền sử dụng đất cho bên B (Công ty Năm Sao) tương ứng với lợi nhuận mà bên B được chia”.
thỏa thuận trên đây của Công ty LICO với Công ty Tân Lợi Lợi và Công ty Năm Sao trái với chủ trương của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An, không phù hợp với quy định của Luật Đất đai.
Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm xác định nội dung các thỏa thuận trên của các bên trong hợp đồng bị vô hiệu, lỗi thuộc về cả ba Công ty là có căn cứ, đúng pháp luật.
- Các thỏa thuận khác còn lại của các bên trong hai hợp đồng trên không trái pháp luật, không vi phạm đạo đức xã hội có hiệu lực thi hành. Bởi vì: Cả hai hợp đồng được lập thành văn bản và được ký kết bởi những người đại diện có thẩm quyền của cả ba Công ty; sau khi Công ty LICO và Công ty Tân Lợi Lợi ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư nói trên thì đã được Sở Công nghiệp và Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An cho phép Công ty LICO được hợp tác đầu tư dự án.
- Dự án đã thực hiện xong; các hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty LICO với Công ty Tân Lợi Lợi và giữa Công ty LICO với Công ty Năm Sao đều đã bị chấm dứt trước khi dự án hoàn thành, các bên có tranh chấp về việc thực hiện các hợp đồng này. Vì vậy, việc Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết tranh chấp các hợp đồng hợp tác đầu tư ký giữa các bên đương sự nêu trên theo hướng giải quyết hậu quả của việc thanh lý hợp đồng là đúng. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thì Công ty Tân Lợi Lợi đã góp 16,95 tỷ đồng, Công ty Năm Sao góp 7,55 tỷ đồng; còn Công ty LICO báo cáo đã chi phí cho dự án là 61.618.334.566 đồng; ngoài ra, cũng theo báo cáo của Công ty LICO thì còn có các khoản dự kiến chi khác với tổng số tiền là 11.628.570.000 đồng. Công ty Tân Lợi Lợi và Công ty Năm Sao không đồng ý với báo cáo về chi phí cho dự án của Công ty LICO. Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm căn cứ báo cáo của Công ty LICO để xác định số tiền chi phí thực tế của Công ty LICO đã đầu tư vào dự án là 60.465.334.566 đồng (theo xác định của Tòa án cấp sơ thẩm) hoặc là 59.161.750.350 đồng (theo xác định của Tòa án cấp phúc thẩm) là không đúng và việc Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm căn cứ vào Biên bản định giá tài sản ngày 21/3/2008 của Hội đồng định giá tài sản tỉnh Long An để xác định tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế, từ đó xác định số tiền các Công ty được hưởng từ việc thực hiện dự án cũng là không đúng. Bởi vì, theo chủ trương của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An tại Công văn số 1130/UBND-KT ngày 10/3/2008 thì sau khi đầu tư hạ tầng xong, Công ty LICO giao lại cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An để thực hiện việc giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai; Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An sẽ thanh toán chi phí đã đầu tư và quyết định lợi nhuận dự án trên cho Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Long An. Do đó, toàn bộ các chi phí mà Công ty LICO đã đầu tư cho dự án cũng như lợi nhuận của dự án đều phải do Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An xem xét, quyết định; trên cơ sở đó, Tòa án mới có căn cứ xem xét, xác định số tiền mà Công ty LICO đã góp vào dự án (bằng việc lấy tổng chi phí cho dự án được Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An phê duyệt trừ đi số vốn mà Công ty Tân Lợi Lợi và Công ty Năm Sao đã góp) và lợi nhuận mà Công ty LICO, Công ty Tân Lợi Lợi và Công ty Năm Sao được hưởng theo thỏa thuận của các bên trong các hợp đồng hợp tác đầu tư. Mặt khác, trong quá trình giải quyết vụ án ở cấp phúc thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm còn có các quyết định không phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Ví dụ như: Công nhận thỏa thuận chia tách dự án theo tỷ lệ góp vốn theo tinh thần Công văn số 213/CV-CKXDLA ngày 01/11/2006 của Công ty LICO và Công văn số 5957/UBND-KT ngày 04/12/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An.
Theo Công văn số 213/CV-CKXDLA ngày 01/11/2006 thì Công ty LICO chấp nhận tách dự án 50 ha do Công ty LICO làm chủ đầu tư với các điều kiện Công ty Tân Lợi Lợi và Công ty Năm Sao phải chấp nhận: 12 ha/50 ha giao cho Công ty Thành Tài; chi phí đầu tư của Công ty LICO đã bỏ ra (từ ngày 10-5-2005 đến ngày 21/9/2006) là 37.844.552.557 đồng phải được chấp nhận; phân chia chi phí theo tỷ lệ góp vốn kể cả chi phí tái định cư…; chuyển 7,5 tỷ đồng ngay khi có chủ trương tách dự án. Thực tế, cả 3 Công ty nêu trên đều đã họp nhiều lần nhưng không thống nhất được chi phí và phân chia chi phí…Tại Công văn số 5957/UBND-KT ngày 04/12/2006, Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An có chủ trương tách dự án và yêu cầu cả 3 doanh nghiệp phải thống nhất được chi phí phân chia chi phí đầu tư theo tỷ lệ góp vốn trước khi tách dự án nhưng cho đến thời điểm Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Công văn số 845/UBND-KT ngày 15/02/2007, Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 16/3/2007, Quyết định số 2433/QĐ-UBND ngày 20/9/2007, Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 27/4/2007 (giao đất cho Công ty Năm Sao), Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 27/4/2007 (giao đất cho Công ty Tân Lợi Lợi) thì các bên liên quan đến Hợp đồng số 59 và số 015 vẫn không thống nhất được chi phí và phân chia chi phí đã đầu tư cho dự án 50 ha. Với những nội dung như trên thì không có căn cứ để Tòa án cấp phúc thẩm áp dụng Công văn số 213/ CV-CKXDLA để công nhận Công ty LICO đã chấp nhận tách dự án…, theo đó giao đất dự án cho các bên là không đúng thẩm quyền. Việc giao đất hoặc cho thuê đất sau khi dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An theo quy định của pháp luật về đất đai.
Với các lý do phân tích trên, cần thiết phải hủy Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 159/2008/KDTM-PT ngày 28/11/2008 của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh và Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 02/2008/KDTM-ST ngày 04/9/2008 của Toà án nhân dân tỉnh Long An, giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Long An xét xử sơ thẩm lại theo hướng trên cơ sở quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An về tổng các chi phí mà Công ty LICO đã đầu tư vào dự án và lợi nhuận Công ty LICO được hưởng từ việc thực hiện dự án để xác định vốn góp và tỷ lệ vốn góp của Công ty LICO, Công ty Tân Lợi Lợi và Công ty Năm Sao vào việc thực hiện dự án và lợi nhuận của các bên được hưởng từ việc thực hiện dự án theo thỏa thuận tại các hợp đồng hợp tác đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên, căn cứ vào khoản 3 Điều 291, khoản 3 Điều 297 và Điều 299 Bộ luật tố tụng dân sự;
QUYẾT ĐỊNH:
1.Hủy Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 159/2008/KDTM-PT ngày 28/11/2008 của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh và Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 02/2008/KDTM-ST ngày 04/9/2008 của Toà án nhân dân tỉnh Long An.
2.Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Long An xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

______________________
Hãy tăng thu nhập của bạn cùng chúng tôi: Chương trình chiết khấu 20% - 25% trên tổng giá trị mỗi hợp đồng mà bạn giới thiệu cho Công ty Luật Á Đông .....

______________________

"Công ty Luật Á Đông: Dịch vụ công chứng chứng thực, Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ kế toán, business registration certificate, thủ tục thành lập doanh nghiệp liên doanh, thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh,  thủ tục chuyển nhượng đất đai, sở hữu trí tuệ, M&A, thủ tục giải quyết tranh chấp, hợp đồng, các thủ tục hành chínhDịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự (consular legalization in Vietnam),  và các dịch vụ pháp lý khác...hotline: 0904253822 - 04.66814111"

Giới thiệu

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

Được chuyển đổi từ Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Á Đông (thành lập ngày 23 tháng 7 năm 2004), trải qua 10 năm hoạt động, các Luật sư chủ chốt của Công ty Luật Á Đông đã có một bề dày kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực pháp luật đầu tư và pháp luật doanh nghiệp.

Bên cạnh những kinh nghiệm chuyên môn, các luật sư và chuyên viên pháp lý của Công ty Luật Á Đông luôn thấm nhuần cách nghĩ " Luật sư luôn là người bạn đồng hành mang lại sự yên tâm và an toàn cho doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh ". Do vậy, trong quá trình cung cấp dịch vụ của mình, Công ty Luật Á Đông luôn được khách hàng đánh giá là một đơn vị tư vấn có đội ngũ nhân viên tận tâm...

Hotline

Hotline:

024.668.14111 - 0904 -253-822

Thống kê