Thứ sáu, 11-07-2014 , 03:46:00 PM

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7818/CT-TTra1 ngàỵ 11/10/2012 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với khoản chi cho lao động nữ. Về vấn đề này,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Điểm 2.13 Mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về khoản chi phí sau đây không tính vào chi phí hợp lý:

“2.13. Các khoản chi cho lao động nữ không đúng đi tượng và mức chi vượt quá theo các quy định dưới đây:

a) Chi cho đào tạo lại nghề cho lao động nữ trong trường hợp nghề cũ không còn phù hợp phải chuyến đi sang nghề khác theo quy hoạch phát triển của cơ sở kinh doanh.
Khoản chi này bao gồm: học phí (nếu có)+ chênh lệch tiền lương ngạch bậc (đảm bảo 100% lương cho người đi học).
b)  Chi phí tiền lương và phụ cấp (nếu có) cho giáo viên dạy ở nhà trẻ, mẫu giáo do cơ sở kinh doanh tổ chức và quản lý. Số lượng giáo viên được xác định theo định mức do hệ thng giáo dục đào tạo quy định.
c)  Chphí tổ chức khám sức khoẻ thêm 01 lần trong năm như khám bệnh nghề nghiệp, mãn tính hoặc phụ khoa cho nữ công nhân viên.
d) Chi bồi dưỡng cho lao động nữ sau khi sinh con lần thứ nhất hoặc lần thứ hai. Mức chi không vượt quá 1,5 tháng lương ti thiếu do Nhà nước quy định để giúp lao động nữ khc phục một phần khó khăn do sinh đẻ.
e) Phụ cấp làm thêm giờ cho lao động nữ trong trường hợp vì lý do khách quan người lao động nữ không nghỉ theo chế độ quy định mà ở lại làm việc cho cơ sở kinh doanh được trả theo chế độ hiện hành.
 
Điểm 5 Mục IV Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 nêu trên quy định:
 
“5. Miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các trường hợp sau: 

2. Miễn thuế cho phần thu nhập của các nhà đầu tư nhận được do góp vốn bng: Bng sáng chế, bíquyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, dịch vụ kỹ thuật.
3. Cơ sở kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng từ 10 đến 100 lao động nữ, trong đó số lao động nữ chiếm trên 50% tổng số lao động có mặt thường xuyên; hoặc sử dụng thường xuyên trên 100 lao động nữ mà số lao động nữ chiếm trên 30% tng số lao động có mặt thường xuyên của cơ sở kinh doanh được giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tương ứng với số tiền thực chi cho lao động nữ hướng dẫn tại điểm 2.13 Mục III, Phần B Thông tư này nếu hạctoán riêng được.
Các đơn vị sự nghiệp, cơ quan văn phòng thuộc các Tng công ty Nhà nước có đủ điều kiện về lao động nữ nhưng không trực tiếp kinh doanh thì không giảm thuế theo tiết này. ”

4. Điểm 2.10 Mục IV Phần c Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“2.10. Các khoản chsau không đúng đi tượng, không đúng mục đích hoặc mức chi vượt quá quy định.
a) Các khoản chi thêm cho lao động nữ được tính vào chi phí được trừ bao gồm:
5. Chi cho công tác đào tạo lại nghề cho lao động nữ trong trường hợp nghề cũ không còn phù hợp phải chuyến đi sang nghề khác theo quy hoạch phát trin của doanh nghiệp.
Khoản chnày bao gồm: học phí (nếu có)+ chênh lệch tiền lương ngạch bậc (đảm bảo 100% lương cho người đi học).
6. Chi phí tiền lương và phụ cấp (nếu có) cho giáo viên dạy ở nhà trẻ, mu giáo do doanh nghiệp tổ chức và quản lý.
7. Chphí tổ chức khám sức khoẻ thêm trong năm như khám bệnh nghề nghiệp, mãn tính hoặc phụ khoa cho nữ công nhân viên.
8. Chi bồi dưỡng cho lao động nữ sau khi sinh con lần thứ nhất hoặc lần thứ hai.
9. Phụ cấp làm thêm giờ cho lao động nữ trong trường hợp vì do khách quan người lao động nữ không nghỉ sau khsinh con, nghỉ cho con bú mà ở lại làm việc cho doanh nghiệp được trả theo chế độ hiện hành; kế cả trường hợp trả lương bng sản phấm mà lao động nữ vn làm việc trong thời gian không nghỉ theo chế độ. ”

10. Điểm 1 Mục IV Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 nêu trên quy định trường hợp được giảm thuế khác:

“1. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng, vận tải được giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tương ứng với số tin thực chi thêm cho lao động nữ hướng dn tại tiết a điếm 2.10 mục IV Phn Thông tư này nếu hạch toán riêng được.
Các đơn vị sự nghiệp, cơ quan văn phòng thuộc các Tng công ty không trực tiếp sản xuất kinh doanh thì không giảm thuế theo đim này. ”

Điểm 2.9 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“2.9. Các khoản chỉ sau không đúng đi tượng, không đúng mục đích hoặc mức chi vượt quá quy định.

a) Các khoản chi thêm cho lao động nữ được tính vào chi phí được trừ bao gm:

  - Chi cho công tác đào tạo lại nghề cho lao động nữ trong trường hợp nghề cũ không còn phù hợp phải chuyn đi sang nghề khác theo quy hoạch phát trin của doanh nghiệp.
Khoản chnày bao gồm: học phí (nếu có)+ chênh lệch tiền lương ngạch bậc (đảm bảo 100% lương cho người đi học).
11. Chi phí tiền lương và phụ cấp (nếu có) cho giáo viên dạy ở nhà trẻ, mẫu giáo do doanh nghiệp tổ chức và quản lý.
12. Chphí tổ chức khám sức khỏe thêm trong năm như khám bệnh nghề nghiệp, mãn tính hoặc phụ khoa cho nữ công nhân viên.
13. Chi bồi dưỡng cho lao động nữ sau khi sinh con lần thứ nhất hoặc lần thứ hai.
14. Phụ cấp làm thêm giờ cho lao động nữ trong trường hợp vì lýdo khách quan người lao động nữ không nghỉ sau khi sinh con, nghỉ cho con bú mà ở lại làm việc cho doanh nghiệp được trả theo chế độ hiện hành; kế cả trường hợp trả lương theo sản phm mà lao động nữ vn làm việc trong thời gian không nghỉ theo chế độ. ”

15. Khoản 1 Điều 21 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 nêu trên quy định các trường hợp giảm thuế khác:

“1. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xut, xây dng, vận tải được giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tương ứng với số tin thực chthêm cho lao động nữ hướng dn tại tiết a điếm 2.9 Khoản 2 Điều 6 Thông tư này nếu hạch toán riêng được.
Các đơn vị sự nghiệp, cơ quan văn phòng thuộc các Tng công ty không trực tiếp sản xuất kinh doanh thì không giảm thuế theo đim này. ”

Như vậy, vấn đề về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi thêm cho lao động nữ và giảm thuế đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng, vận tải có sử dụng lao động nữ đã được hướng dẫn rõ tại văn bản pháp quy về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện theo quy định của pháp luật.


*****************************************

"Công ty Luật Á Đông: Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ kế toán, business registration certificate, thủ tục thành lập doanh nghiệp liên doanh, thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh,  thủ tục chuyển nhượng đất đai, sở hữu trí tuệ, M&A, thủ tục giải quyết tranh chấp, hợp đồng, các thủ tục hành chínhconsular legalization in Vietnam,  và các dịch vụ pháp lý khác...hotline: 0904253822 - 04.35659523"  

Giới thiệu

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

Được chuyển đổi từ Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Á Đông (thành lập ngày 23 tháng 7 năm 2004), trải qua 10 năm hoạt động, các Luật sư chủ chốt của Công ty Luật Á Đông đã có một bề dày kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực pháp luật đầu tư và pháp luật doanh nghiệp.

Bên cạnh những kinh nghiệm chuyên môn, các luật sư và chuyên viên pháp lý của Công ty Luật Á Đông luôn thấm nhuần cách nghĩ " Luật sư luôn là người bạn đồng hành mang lại sự yên tâm và an toàn cho doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh ". Do vậy, trong quá trình cung cấp dịch vụ của mình, Công ty Luật Á Đông luôn được khách hàng đánh giá là một đơn vị tư vấn có đội ngũ nhân viên tận tâm...

Hotline

Hotline:

024.668.14111 -

Thống kê